Bản đồ Khảo sát của VNMAC (BMA) và Bản đồ ném bom của Không quân Mỹ

Theo Khảo sát BOMICEN 2009: Diện tích toàn tỉnh: 806.52 ha trong đó 225.000 ha ô nhiễm, 100% xã phường ô nhiễm. Trung bình 1m² chứa 30 kg vật nổ sót lại sau chiến tranh