0
Khu vực khẳng định nguy hiểm bom chùm (m2)
6,900,837
Tổng diện tích đã rà phá (m2)
499
Số bom mìn vật nổ đã được xử lý
339
Số lượt người tiếp nhận giáo dục nguy cơ bom mìn

Tổng quan

Diện tích: 1,149 km2
Dân số: 78,560 người
Phân chia hành chính:
1 thị trấn: Đồng Lê
18 xã: Cao Quảng, Châu Hóa, Đồng Hóa, Đức Hóa, Hương Hóa, Kim Hóa, Lâm Hóa, Lê Hóa, Mai Hóa, Ngư Hóa, Phong Hóa, Sơn Hóa, Tiến Hóa, Thạch Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch, Thuận Hóa, Văn Hóa

Thông tin thêm...

Thống kê