134,493,373
Khu vực khẳng định nguy hiểm bom chùm (m2)
164,476,372
Tổng diện tích đã rà phá (m2)
58,133
Số bom mìn vật nổ đã được xử lý
74,376
Số lượt người tiếp nhận giáo dục nguy cơ bom mìn

Tổng quan

Diện tích: 7,999 km2

Dân số: 910,655 người

Phân chia hành chính:

Thành phố: Đồng Hới 
Thị xã: Ba Đồn
Huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

Thông tin thêm...

 

Thống kê