0
Khu vực khẳng định nguy hiểm bom chùm (m2)
524,485
Tổng diện tích đã rà phá (m2)
5,116
Số bom mìn vật nổ đã được xử lý
23,285
Số lượt người tiếp nhận giáo dục nguy cơ bom mìn

Tổng quan

Diện tích: 163 km2  
Dân số: 115,196  người
Phân chia hành chính:
6 phường: Ba Đồn, Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Thọ, Quảng Thuận, Quảng Phúc,
10 xã: Quảng Sơn, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Hải, Quảng Hòa và Quảng Văn

Thông tin thêm...

Thống kê