2,797,363
Khu vực khẳng định nguy hiểm bom chùm (m2)
3,583,475
Tổng diện tích đã rà phá (m2)
1,121
Số bom mìn vật nổ đã được xử lý
2,031
Số lượt người tiếp nhận giáo dục nguy cơ bom mìn

Tổng quan

Diện tích: 156 km2
Dân số: 103,988 người
Phân chia hành chính:
9 phường: Bắc Lý, Bắc Nghĩa, Đồng Hải, Đồng Phú, Đồng Sơn, Đức Ninh Đông, Hải Thành, Nam Lý, Phú Hải
6 xã: Bảo Ninh, Đức Ninh, Lộc Ninh, Nghĩa Ninh, Quang Phú, Thuận Đức

Thông tin thêm...

Thống kê