116,006,835
Khu vực khẳng định nguy hiểm bom chùm (m2)
70,350,020
Tổng diện tích đã rà phá (m2)
34,638
Số bom mìn vật nổ đã được xử lý
23,594
Số lượt người tiếp nhận giáo dục nguy cơ bom mìn

Tổng quan

Diện tích: 2,124 km2
Dân số: 190,000 người
Phân chia hành chính:
3 thị trấn: Hoàn Lão, Phong Nha, Nông trường Việt Trung
25 xã: Bắc Trạch, Cự Nẫm, Đại Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hạ Trạch, Hải Phú, Hòa Trạch, Hưng Trạch, Lâm Trạch, Liên Trạch, Lý Trạch, Mỹ Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Phú Định, Phúc Trạch, Sơn Trạch, Tân Trạch, Tây Trạch, Thanh Trạch, Thượng Trạch, Trung Trạch, Vạn Trạch, Xuân Trạch

Thông tim thêm...

Thống kê