Tổng quan

Diện tích: 163 km2  
Dân số: 115,196  người
Phân chia hành chính:
6 phường: Ba Đồn, Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Thọ, Quảng Thuận, Quảng Phúc,
10 xã: Quảng Sơn, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Hải, Quảng Hòa và Quảng Văn

Thông tin thêm...

Thống kê