0
Khu vực khẳng định nguy hiểm bom chùm (m2)
12,753,033
Tổng diện tích đã rà phá (m2)
631
Số bom mìn vật nổ đã được xử lý
7,295
Số lượt người tiếp nhận giáo dục nguy cơ bom mìn

Tổng quan

Diện tích: 612 km2
Dân số: 199,000  người
Phân chia hành chính:
1 huyện lỵ: Quảng Phương
17 xã: Cảnh Dương, Cảnh Hóa, Liên Trường, Phù Hóa, Quảng Châu, Quảng Đông, Quảng Hợp, Quảng Hưng, Quảng Kim, Quảng Lưu, Quảng Phú, Quảng Phương, Quảng Tiến, Quảng Tùng, Quảng Thạch, Quảng Thanh, Quảng Xuân

Thông tin thêm...

Thống kê