Giới thiệu về DBCU Quảng Bình

Giới thiệu về DBCU Quảng Bình
Giới thiệu

Dự án Thiết lập và hỗ trợ Đơn vị Cơ sở dữ liệu và Điều phối hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Bình (DBCU) do UBND tỉnh Quảng Bình và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy về việc hợp tác thực hiện các dự án khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2020-2025

Mục tiêu dự án giúp tỉnh Quảng Bình thiết lập, phát triển và triển khai hệ thống quản lý thông tin cơ sở dữ liệu và hệ thống điều phối cho hoạt động bom mìn cấp tỉnh, giúp củng cố hoạt động thu thập, xử lý, lưu trữ an toàn và phân tích các dữ liệu phục vụ các quy trình ra quyết định liên quan đến các hoạt động bom mìn của chính quyền cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Lịch sử

Thành lập DBCU Quảng Bình

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Chức năng nhiệm vụ

Điều phối hoạt động
Điều phối hoạt động

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất chính sách, xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả bom, mìn dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương để triển khai kế hoạch được phê duyệt; quản lý, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo.
Tổ chức các cuộc họp điều phối định kỳ hàng tháng với các đơn vị tổ chức liên quan. Thực hiện chức năng điều phối thông qua các hội thảo kết nối dự án khắc phục hậu quả bom mìn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Phân loại ưu tiên các Khu vực Khẳng định nguy hiểm phù hợp hướng dẫn, quy định ưu tiên của tỉnh, và phân nhiệm vụ rà phá các khu vực ưu tiên cao cho các tổ chức tiến hành rà sạch.
Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi báo cáo bom mìn vật nổ, kịp thời phân nhiệm vụ cho các đội xử lý lưu động.

Đơn vị cơ sở dữ liệu
Đơn vị cơ sở dữ liệu

Quản trị và vận hành Hệ thống thông tin hoạt động bom mìn cấp tỉnh. Xây dựng, bổ sung, cập nhật các quy trình, biểu mẫu thu thập dữ liệu hoạt động bom mìn áp dụng thống nhất trên toàn tỉnh; thu thập, xử lý, cập nhật, lưu trữ và tích hợp các nguồn dữ liệu về khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến; đảm bảo tất cả các báo cáo dữ liệu được kiểm tra, phê duyệt, lưu trữ một cách chính xác, bảo mật và an toàn.

Hướng dẫn, giám sát các tổ chức có hoạt động dự án bom mìn trên địa bàn tỉnh trong việc báo cáo dữ liệu hoạt động bom mìn theo biểu mẫu thống nhất trên IMSMA làm cơ sở đồng bộ hóa dữ liệu phục vụ việc khai thác, sử dụng dữ liệu và báo cáo lên cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC).

Đảm bảo các điều kiện cho việc báo cáo, lưu trữ thông tin dữ liệu hoạt động bom mìn; hỗ trợ, cung cấp công cụ phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật về quản lý thông tin cho cán bộ QLTT của các tổ chức để triển khai thu thập, kiểm tra, báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về KPHQBM sau chiến tranh cho DBCU Quảng Bình kịp thời và chính xác.