Bảng hoạt động hàng tuần của các tổ chức

Chọn tuần
STT

Tổ chức

Đội

Hoạt động

Huyện

Thôn Mã nhiệm vụ Diện tích (m2) Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 MAG VN_QB_CL05 Đánh giá hoạt động Giáo dục nguy cơ bom mìn Bố Trạch Hạ Trạch Thôn 5 - Impact Assessment for RE 0 16/04/2024 17/04/2024
2 MAG VN_QB_CL05 Giáo dục nguy cơ bom mìn Quảng Ninh Duy Ninh --- - Supporting in the RE Event 0 15/04/2024 15/04/2024
3 MAG VN_QB_CL04 Đánh giá hoạt động Giáo dục nguy cơ bom mìn Bố Trạch Hạ Trạch --- - Impact Assessment for RE 0 16/04/2024 17/04/2024
4 MAG VN_QB_CL04 Giáo dục nguy cơ bom mìn Quảng Ninh Duy Ninh --- - Supporting in the RE Event 0 15/04/2024 15/04/2024
5 MAG VN_QB_CL03 Giáo dục nguy cơ bom mìn Bố Trạch Hưng Trạch --- - Liaising for a RE event 0 17/04/2024 17/04/2024
6 MAG VN_QB_CL03 Giáo dục nguy cơ bom mìn Bố Trạch Tây Trạch Thôn Cồn - Risk Education 0 16/04/2024 16/04/2024
7 MAG VN_QB_CL03 Giáo dục nguy cơ bom mìn Quảng Ninh Duy Ninh --- - Supporting in the RE Event 0 15/04/2024 15/04/2024
8 MAG VN_QB_CL02 Đánh giá hoạt động Giáo dục nguy cơ bom mìn Quảng Ninh Duy Ninh Hiển Vinh - Impact Assessment for RE 0 17/04/2024 17/04/2024
9 MAG VN_QB_CL02 Đánh giá hoạt động Giáo dục nguy cơ bom mìn Bố Trạch TT Hoàn Lão Thôn 3 - Impact Assessment for RE 0 16/04/2024 16/04/2024
10 MAG VN_QB_CL02 Giáo dục nguy cơ bom mìn Quảng Ninh Duy Ninh --- - RE Event 0 15/04/2024 15/04/2024
11 MAG VN_QB_CL01 Giáo dục nguy cơ bom mìn Bố Trạch TT Hoàn Lão Thôn 2 - Risk Education 0 16/04/2024 17/04/2024
12 MAG VN_QB_CL01 Giáo dục nguy cơ bom mìn Quảng Ninh Duy Ninh --- - Supporting in the RE Event 0 15/04/2024 15/04/2024
13 MAG VN_QB_CST05 Chuẩn bị hiện trường Bố Trạch Tây Trạch Thôn Rẫy MAG/QB-CHA 00018-C 0 15/04/2024 19/04/2024
14 MAG VN_QB_CST04 Chuẩn bị hiện trường Bố Trạch Tây Trạch Thôn Rẫy MAG/QB-CHA 00018-E 0 15/04/2024 19/04/2024
15 MAG VN_QB_CST03 Chuẩn bị hiện trường Bố Trạch Tây Trạch Thôn Rẫy MAG/QB-CHA 00018-D 0 15/04/2024 19/04/2024
16 MAG VN_QB_CST02 Chuẩn bị hiện trường Bố Trạch Tây Trạch Thôn Rẫy MAG/QB-CHA 00018-E,MAG/QB-CHA 00018-C 0 15/04/2024 19/04/2024
17 MAG VN_QB_CST02 Chuẩn bị hiện trường Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 3 MAG/QB-CHA 00015-C 0 15/04/2024 19/04/2024
18 MAG VN_QB_CST01 Chuẩn bị hiện trường Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 3 MAG/QB-CHA 00015-A 0 15/04/2024 19/04/2024
19 MAG VN_QB_MTT01 Xử lý khẩn Bố Trạch Tây Trạch --- EOD-Hotline 0 15/04/2024 19/04/2024
20 MAG VN_QB_MTT01 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Thôn Rẫy MAG/QB-CHA 00018-D 52,650 02/01/2024 13/05/2024
21 MAG VN_QB_MAT10 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 3 MAG/QB-CHA 00015-A 41,248 02/04/2024 07/05/2024
22 MAG VN_QB_MAT09 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 3 MAG/QB-CHA 00015-A 35,949 03/04/2024 07/05/2024
23 MAG VN_QB_MAT08 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Thôn Rẫy MAG/QB-CHA 00018-E 69,200 25/03/2024 20/06/2024
24 MAG VN_QB_MAT07 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Thôn Rẫy MAG/QB-CHA 00018-C 299,150 15/12/2023 23/05/2024
25 MAG VN_QB_MAT06 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Thôn Rẫy MAG/QB-CHA 00018-E 73,550 22/03/2024 20/06/2024
26 MAG VN_QB_MAT05 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Thôn Rẫy MAG/QB-CHA 00018-D 347,800 27/11/2023 13/05/2024
27 MAG VN_QB_MAT04 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Thôn Rẫy MAG/QB-CHA 00018-C 285,244 21/12/2023 23/05/2024
28 MAG VN_QB_MAT03 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Thôn Rẫy MAG/QB-CHA 00018-D 346,650 24/11/2023 13/05/2024
29 MAG VN_QB_MAT02 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Thôn Rẫy MAG/QB-CHA 00018-C 221,130 18/12/2023 23/05/2024
30 MAG VN_QB_MAT01 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 3 MAG/QB-CHA 00015-C 251,853 04/01/2024 17/05/2024
31 PTVN MTT1 Xử lý khẩn Bố Trạch Nam Trạch --- EOD-Hotline 0 15/04/2024 19/04/2024
32 PTVN FOAT1 Đánh giá Thành Phố Đồng Hới Quang Phú Tây Phú CHA-44-0049 0 15/04/2024 17/04/2024
33 PTVN CST1 Chuẩn bị hiện trường Bố Trạch Lý Trạch Thôn 10 CHA-44-0050B 16,399 28/03/2024 30/11/2024
34 PTVN CST1 Chuẩn bị hiện trường Bố Trạch Nam Trạch Chánh Hòa CHA-44-0006B 43,510 01/04/2024 30/09/2024
35 PTVN BAC2 Rà phá Bố Trạch Lý Trạch Thôn 10 CHA-44-0050B 43,510 28/03/2024 30/11/2024
36 PTVN BAC1 Rà phá Bố Trạch Lý Trạch Thôn 10 CHA-44-0050B 30,909 28/03/2024 30/11/2024
37 PTVN MTT2 Rà phá Bố Trạch Nam Trạch Chánh Hòa CHA-44-0006B 8,117 01/04/2024 30/09/2024
38 PTVN MTT1 Rà phá Bố Trạch Nam Trạch Chánh Hòa CHA-44-0006A 0 11/04/2024 30/11/2024
39 PTVN MTT1 Rà phá Bố Trạch Nam Trạch Chánh Hòa CHA-44-0003C 7,955 17/01/2024 15/07/2024
40 NPA NTS5 Khảo sát phi kỹ thuật Lệ Thủy TT Lệ Ninh TDP 3 NTS-407-0263 0 01/04/2024 26/04/2024
41 NPA NTS4 Khảo sát phi kỹ thuật Lệ Thủy TT Lệ Ninh TDP Liên Cơ NTS-407-0262 0 01/04/2024 26/04/2024
42 NPA NTS3 Khảo sát phi kỹ thuật Lệ Thủy TT Lệ Ninh TDP 2 + Quyết Tiến NTS-407-0261 0 01/04/2024 26/04/2024
43 NPA NTS2 Khảo sát phi kỹ thuật Lệ Thủy TT Lệ Ninh TDP 2 NTS-407-0260 0 01/04/2024 26/04/2024
44 NPA NTS1 Khảo sát phi kỹ thuật Lệ Thủy TT Lệ Ninh TDP 1 NTS-407-0259 0 01/04/2024 26/04/2024
45 NPA TS4 Khảo sát kỹ thuật Bố Trạch Hòa Trạch Thôn Dài TS-407-0084 1,060,000 11/03/2024 17/04/2024
46 NPA TS3 Khảo sát kỹ thuật Bố Trạch Hòa Trạch Thôn Dài TS-407-0084 1,060,000 11/03/2024 17/04/2024
47 NPA TS2 Khảo sát kỹ thuật Bố Trạch Hòa Trạch Thôn Dài TS-407-0084 1,060,000 11/03/2024 17/04/2024
48 NPA TS1 Khảo sát kỹ thuật Bố Trạch Hòa Trạch Thôn Dài TS-407-0084 1,060,000 11/03/2024 17/04/2024