Bảng hoạt động hàng tuần của các tổ chức

Chọn tuần
STT

Tổ chức

Đội

Hoạt động

Huyện

Thôn Mã nhiệm vụ Diện tích (m2) Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 MAG VN_QB_CL05 Đánh giá cơ sở Thôn bản Quảng Ninh Gia Ninh Bình An - Liaising for a RE 0 24/07/2024 26/07/2024
2 MAG VN_QB_CL05 Giáo dục nguy cơ bom mìn Quảng Ninh Tân Ninh Quảng Xá - Risk Education 0 24/07/2024 24/07/2024
3 MAG VN_QB_CL05 Giáo dục nguy cơ bom mìn Quảng Ninh Gia Ninh Đắc Thắng - Risk Education 0 23/07/2024 23/07/2024
4 MAG VN_QB_CL05 Đánh giá cơ sở Thôn bản Quảng Ninh Gia Ninh Đắc Thắng - Village Baseline Assessment 0 22/07/2024 22/07/2024
5 MAG VN_QB_CL04 Khảo sát phi kỹ thuật Lệ Thủy Sen Thủy Sen Thượng 2 - NTS 0 22/07/2024 26/07/2024
6 MAG VN_QB_CL03 Giáo dục nguy cơ bom mìn Bố Trạch Tây Trạch Thôn Mít - Risk Education 0 26/07/2024 26/07/2024
7 MAG VN_QB_CL03 Giáo dục nguy cơ bom mìn Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 1 - Risk Education 0 24/07/2024 24/07/2024
8 MAG VN_QB_CL03 Đánh giá cơ sở Thôn bản Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 1 - Post RCIA for the clearance site MAG/QB-CHA 00014-J 0 23/07/2024 23/07/2024
9 MAG VN_QB_CL03 Đánh giá cơ sở Thôn bản Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 1 - Liaising for a RE 0 22/07/2024 22/07/2024
10 MAG VN_QB_CL02 Giáo dục nguy cơ bom mìn Quảng Ninh Gia Ninh Phú Lộc - Risk Education 0 26/07/2024 26/07/2024
11 MAG VN_QB_CL02 Đánh giá cơ sở Thôn bản Quảng Ninh Gia Ninh Phú Lộc - Liaising for a RE 0 24/07/2024 24/07/2024
12 MAG VN_QB_CL02 Giáo dục nguy cơ bom mìn Quảng Ninh Gia Ninh Bắc Ngủ - Risk Education 0 23/07/2024 22/07/2024
13 MAG VN_QB_CL02 Đánh giá cơ sở Thôn bản Quảng Ninh Gia Ninh Bắc Ngủ - Liaising for a RE 0 22/07/2024 22/07/2024
14 MAG VN_QB_CL01 Đánh giá cơ sở Thôn bản Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 2 - Counting the beneficiary for the clearance site MAG/QB-CHA 00016-C 0 24/07/2024 26/07/2024
15 MAG VN_QB_CL01 Đánh giá cơ sở Thôn bản Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 2 - Pre RCIA for the clearance site MAG/QB-CHA 00016-B 0 22/07/2024 23/07/2024
16 MAG VN_MECH02 Chuẩn bị hiện trường Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 2 MAG/QB-CHA 00016-A 0 22/07/2024 26/07/2024
17 MAG VN_MECH01 Chuẩn bị hiện trường Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 2 MAG/QB-CHA 00016-A 0 22/07/2024 26/07/2024
18 MAG VN_QB_MTT01 Xử lý khẩn Bố Trạch Tây Trạch --- EOD-Hotline 0 22/07/2024 26/07/2024
19 MAG VN_QB_MTT01 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 2 MAG/QB-CHA 00016-D 23,300 07/06/2024 02/08/2024
20 MAG VN_QB_MAT10 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 2 MAG/QB-CHA 00016-A 30,440 10/07/2024 23/07/2024
21 MAG VN_QB_MAT09 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 2 MAG/QB-CHA 00016-A 26,300 11/07/2024 23/07/2024
22 MAG VN_QB_MAT08 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 2 MAG/QB-CHA 00016-C 124,300 10/06/2024 23/07/2024
23 MAG VN_QB_MAT07 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 2 MAG/QB-CHA 00016-D 38,750 21/06/2024 02/08/2024
24 MAG VN_QB_MAT06 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 2 MAG/QB-CHA 00016-C 116,900 07/06/2024 22/08/2024
25 MAG VN_QB_MAT05 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 2 MAG/QB-CHA 00016-D 125,500 07/06/2024 02/08/2024
26 MAG VN_QB_MAT04 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 2 MAG/QB-CHA 00016-E 84,700 19/06/2024 17/09/2024
27 MAG VN_QB_MAT03 Khảo sát kỹ thuật Quảng Ninh Gia Ninh Phú Lộc MAG-QB-TS-0003 14,200 12/07/2024 29/08/2024
28 MAG VN_QB_MAT02 Khảo sát kỹ thuật Quảng Ninh Gia Ninh Phú Lộc MAG-QB-TS-0003 14,100 12/07/2024 29/08/2024
29 MAG VN_QB_MAT01 Rà phá Bố Trạch Tây Trạch Võ Thuận 2 MAG/QB-CHA 00016-D 129,700 06/06/2024 02/08/2024
30 NPA NTS5 Khảo sát phi kỹ thuật Lệ Thủy Sơn Thủy Hoàng Đàm NTS-407-0283 0 08/07/2024 26/07/2024
31 NPA NTS4 Khảo sát phi kỹ thuật Lệ Thủy Sơn Thủy Lộc Xá NTS-407-0282 0 08/07/2024 26/07/2024
32 NPA NTS3 Khảo sát phi kỹ thuật Lệ Thủy Sơn Thủy Trung Tín NTS-407-0281 0 04/07/2024 26/07/2024
33 NPA NTS2 Khảo sát phi kỹ thuật Lệ Thủy Sơn Thủy Lại Xá NTS-407-0285 0 22/07/2024 26/07/2024
34 NPA NTS1 Khảo sát phi kỹ thuật Lệ Thủy Sơn Thủy Ngô Xá NTS-407-0284 0 11/07/2024 26/07/2024
35 PTVN MTT2 Xử lý khẩn Bố Trạch Nam Trạch --- EOD-Hotline 0 22/07/2024 26/07/2024
36 PTVN SAT/NTS2 Đánh giá cơ sở Thôn bản Bố Trạch Lý Trạch Thôn 5 CHA-44-0059 0 17/06/2024 31/07/2024
37 PTVN SAT/NTS1 Đánh giá cơ sở Thôn bản Bố Trạch Lý Trạch Thôn 5 CHA-44-0059 0 17/06/2024 31/07/2024
38 PTVN CST1 Chuẩn bị hiện trường Bố Trạch Lý Trạch Thôn 10 CHA-44-0049 26,455 10/07/2024 31/03/2025
39 PTVN CST1 Chuẩn bị hiện trường Bố Trạch Lý Trạch Thôn 10 CHA-44-0050B 161,034 28/03/2024 16/08/2024
40 PTVN BAC2 Rà phá Bố Trạch Lý Trạch Thôn 10 CHA-44-0049 21,415 10/07/2024 31/05/2024
41 PTVN BAC2 Rà phá Bố Trạch Lý Trạch Thôn 10 CHA-44-0050B 233,706 28/03/2024 16/08/2024
42 PTVN BAC1 Rà phá Bố Trạch Nam Trạch Hòa Trạch CHA-44-0003B 9,478 16/07/2024 31/05/2025
43 PTVN MTT4 Rà phá Bố Trạch Nam Trạch Hòa Trạch CHA-44-0003B 4,335 16/07/2024 31/05/2025
44 PTVN MTT3 Rà phá Bố Trạch Lý Trạch Thôn 10 CHA-44-0049 4,291 10/07/2024 31/03/2025
45 PTVN MTT3 Rà phá Bố Trạch Lý Trạch Thôn 10 CHA-44-0050B 4,082 28/03/2024 16/08/2024
46 PTVN MTT2 Rà phá Bố Trạch Nam Trạch Hòa Trạch CHA-44-0003E 31,656 07/11/2023 30/08/2024
47 PTVN MTT1 Rà phá Bố Trạch Nam Trạch Chánh Hòa CHA-44-0006A 32,497 10/04/2023 30/11/2024
48 PTVN MTT1 Rà phá Bố Trạch Nam Trạch Hòa Trạch CHA-44-0003D 104,872 24/08/2023 30/08/2024
49 NPA TS4 Khảo sát kỹ thuật Bố Trạch Phú Định Thôn Bắc Định TS-407-0087 265,000 16/07/2024 26/07/2024
50 NPA TS3 Khảo sát kỹ thuật Bố Trạch Phú Định Thôn Bắc Định TS-407-0087 265,000 16/07/2024 26/07/2024
51 NPA TS2 Khảo sát kỹ thuật Bố Trạch Phú Định Thôn Bắc Định TS-407-0087 265,000 16/07/2024 26/07/2024
52 NPA TS1 Khảo sát kỹ thuật Bố Trạch Phú Định Thôn Bắc Định TS-407-0087 265,000 16/07/2024 26/07/2024
53 NPA TS2 Khảo sát kỹ thuật Bố Trạch Phú Định Thôn Tây Định TS-407-0092 427,500 02/07/2024 26/07/2024
54 NPA TS1 Khảo sát kỹ thuật Bố Trạch Phú Định Thôn Tây Định TS-407-0092 427,500 02/07/2024 26/07/2024